Historia Parafii

Kościół św. Barbary w Turku Kościół św. Barbary w Turku
Historia powstania parafii sięga lat 80-tych, kiedy to ówczesny biskup diecezji Jan Zaręba i proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wystąpili do władz państwowych i administracyjnych o zgodę na wybudowanie nowego Kościoła. Zgodę uzyskano na powstanie świątyni w Kaczkach Średnich. Jednakże powstanie tej, odległej od naszego miasta, parafii nie rozwiązywało problemów duszpasterskich najstarszej świątyni w Turku. Dlatego też proboszcz parafii NSPJ, ks. Kazimierz Tartanus, ponowił prośbę do władz państwowych o wyrażenie zgody na powstanie kolejnego Kościoła w naszym mieście. Wysunięto sugestię, że nowy Kościół powinien być zlokalizowany w rejonie nowego osiedla, które nosi nazwę Osiedla Wyzwolenia. 

12 kwietnia 1988 r. ówczesny wikariusz parafii NSPJ, ks. Mirosław Frankowski, dowiedziawszy się, że J.E.ks. bp Henryk Muszyński (ówczesny ordynariusz włocławski) poszukuje chętnych duszpasterzy do budowy nowych świątyń w diecezji, wyraża swą gotowość do podjęcia tego zadania, jeśli tylko Ks. bp uznato za stosowne, by móc mu je powierzyć. Złożona propozycja na ręce Biskupa ordynariusza, zostaje rozpatrzona pozytywnie, poprzez powierzenie temu kapłanowi trudu zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w rejonie nowo powstawanego Osiedla Wyzwolenia.

Lokalizacje nowej parafii ustanowiono na miejscu tartaku państwa Jana i Zofii Centkowskich, którzy to ziemie sprzedali ks. proboszczowi parafii NSPJ Kazimierzowi Tartanusowi, upoważnionemu przez Kurię Diecezjalną do nabycia gruntów pod nową parafię. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się dnia 21 stycznia 1989 r. pomiędzy zainteresowanymi w obecności notariusza Wiesławy Sroczyńskiej.

W dniu 23 stycznia 1989 r. panowie: Stanisław Majcherek, Marian Janiak, Ludwik Greber, Ryszard Łukowski, Jan Buda, obejrzeli stan istniejących baraków po byłym tartaku, by podjąć decyzję w jaki sposóbi jak najszybciej zaadoptować stary, drewniany barak na kaplicę, w której można by było w sposób godny i godziwy sprawować Najświętszą Ofiarę i rozwijać kult Boży.

Już dzień później, bo 24 stycznia, przystąpiono do prac adaptacyjnych. Pan S. Majcherek przywiózł kilkanaście przyczep piasku, by móc zasypać piwnice. Dzięki łagodnej zimie tego roku pan M. Janiak mógł wykonać prace murarsko-betoniarskie. Pan L. Greber zajął się wyłożeniem istniejących ścian odpowiednimi płytami. Pan R. Łukowski, na zakończenie wcześniejszych prac, położył instalację elektryczną. Podczas tych prac dużą pomoc okazał pan J. Buda.

  W dniu 20 lutego 1989 r. doszło do zakupu kolejnej części ziem dla nowej parafii. W godzinach dopołudniowych odbyło się podpisanie drugiego aktu notarialnego przez Irenę Łączną, która otrzymała ziemię od rodziców Józefa i Janiny Mikołajczyków. 17 kwietnia 1989 r. geodeci z biura geodezyjnego Kopalni Węgla Brunatnego Adamów , wykonali pierwsze pomiary pod część planowanego Domu Katechetycznego.

24 kwietnia rozpoczęto wykopy pod fundamenty, a następnie 28 kwietnia, dzięki intensywnemu zaangażowaniu parafian, zabetonowano ławy fundamentowe. W międzyczasie obraz patronki parafii św. Barbary, do powstałej Kaplicy, zostaje namalowany i ofiarowany przez prof. Szymańskiego.

27 maja 1989 r. J.E. bp. Henryk Muszyński dokonuje poświęcenia placu kaplicy i krzyża pod nowy kościół i tym samym eryguje nową parafię pod wezwaniem św. Barbary, patronki górników, w Turku.

W kolejnych miesiącach niniejszego roku przygotowano projekty, by rozpocząć właściwą budowę. Projektem nowego kościoła zajął się architekt z Poznania inż. Marian Fikus.
Po 27 maja architekt przygotował dokumentację architektoniczną i konstrukcyjną pierwszego etapu budowy Domu Katechetycznego, aby dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, mogły jak najszybciej uczęszczać na katechezę w swojej parafii.

Pierwszy etap budowy rozpoczął się w początkach kwietnia 1990 r. i trwał przez całą wiosnę, lato aż do późnej jesieni. W tym czasie Episkopat Polski podjął decyzje o powrocie nauki religii do szkół. Jednak pomimo tego faktu nie pozostawiono otwartych murów tego budynku, lecz kontynuowano budowę w dalszym ciągu wiosną 1991 r.

W dniach 16 i 17 maja 1992 r. miała miejsce pierwsza, od czasu erygowania parafii, wizytacja pasterska, którą przeprowadził J.E. ks. bp. Czesław Lewandowski, sufragan włocławski. Wizytacja ta zbiegła się z uroczystością przyjęcia I Komunii Świętej przez dzieci klas drugich. Jesienią 1992 r. Dom Parafialny, wcześniej zwanym Domem Katechetycznym, przykryto dachem, wstawiono okna, szyby, drzwi i w ten sposób zamknięto budowle. Przez okres zimy trwały prace nad zaadoptowaniem tego budynku na dom mieszkalny-założono instalację cieplną, położono tynki i posadzki. Prace te trwały do 30 czerwca 1993 r. 1 lipca 1993 r. nowy skład księży wikariuszy wprowadził się do swojego skrzydła, na nowe mieszkania.

Ówczesny proboszcz wprowadził się we wrześniu 1993 r. do drugiego skrzydła plebanii. 4 października pasterz diecezji w otoczeniu księży z dekanatu na czele z ks. dziekanem Kazimierzem Tartanusem w towarzystwie wojewody konińskiego, przedstawiciela dyrekcji kopalni, władz miejskich i gminnych dokonał poświęcenia nowej plebanii w obecnej parafii św. Barbary.

Równolegle z pracami przy budowaniu domu parafialnego trwała praca przy budowie nowego Kościoła. Wykopy pod fundamenty rozpoczęto jesienią 1991 r., jednak wczesne przymrozki spowodowały to, że nie wykonano ław fundamentowych ale tylko suche podłoże pod ławy betonowe. Wiosną 1992 r. wylano nowe ławy do nowej świątyni, wykonano piwnice pod prezbiterium, wymurowano mury i 17 października 1992 r. wykonano strop na prezbiterium.

Od wiosny 1993 r. rozpoczęto prace przy wznoszeniu głównych filarów nośnych sklepienia Kościoła. Pracetrwały systemem gospodarczym przez cały rok 1993. Plany na rok 1994 to wznieś mury świątyni na jak najwyższy poziom.

Rok 1994 dla parafii św. Barbary był rokiem wyjątkowym, bo przezywano w niej swój pierwszy mały jubileusz, mianowicie 5-lecie powstania. Przygotowano się do tego bardzo starannie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zwłaszcza z Szadowa, w ciągu dwóch sobót położono podłoże betonowe na całej powierzchnikościoła. W dzień jubileuszu można było odprawiać Ofiarę Eucharystyczną po raz pierwszy na fundamentach kościoła.

W przeddzień jubileuszu przybył J.E. ks. bp. Roman Andrzejewski , który jako pierwszy sprawował Najświętszą Ofiarę na fundamentach nowego kościoła, udzielając młodzieży sakramentu bierzmowania. W dniu następnym, do licznie zgromadzonych wiernych w świątyni, przybył ks. bp. ordynariusz Bronisław Dembowski, by móc przeżywać w tej parafii jej mały jubileusz czyli 5-lecie jej istnienia. Po tych uroczystościach jubileuszowych, w pierwszą i drugą niedzielę maja, na fundamentach kościoła dzieci klas II przeżywały swoją I Komunię Świętą.
Pod koniec stycznia 1995 r. dostarczono rysunki łuków nad nawami bocznymi i nad nawą główną. Rysunki przekazano kopalni, która przygotowała trzy formy stalowe. W kwietniu po Wielkanocy przystąpiono do wylewania łuków nad nawą boczną. W maju tradycyjnie dzieci klas drugich przyjęły swój pierwszy sakrament w murach nowopowstającego kościoła. Prace betoniarskie trwały do 15 października 1995 r. Przez ten okres zabetonowana 14 łuków nad nawami bocznymi i cztery łuki duże, które były wciągane i ustawiane na końcówkach łuków nad nawami bocznymi, płytę chóru oraz schody na chór. Zima w 1995 r. przyszła stosunkowo szybko i trzeba było przerwać prace przy wznoszeniu nowego Kościoła już od 1 listopada. Nie spodziewano się, że ta zima będzie trwała aż do pierwszych dni kwietnia. W tym okresie firma budowlana wykonywała pracę w korytarzach i piwnicach plebani. 

Dopiero po Wielkanocy, czyli po 7 kwietnia 1996 r. można było wyjść z pracami murarskimi na zewnątrz. Rozpoczęto murowanie łuków nad oknami w ścianie zachodniej. Plany na 1996 r. to: wmurowanie łuków, dokończenie betonowania łuków nad nawą główną, położenie płyty stropowej nad nawami bocznymi, zmontowanie łuków nad nawą główną i dalsze pokrycie płytą stropową.

W dniach od 11 do 16 kwietnia odbyła się druga w historii nowopowstałej parafii wizytacja kanoniczna. Wizytatorem był J.E. ks. bp Roman Andrzejewski. Dostojnego gościa powitała grupa księży dekanalnych, orkiestra górnicza i parafianie św. Barbary. Po powitaniu i spotkaniu z księżmi, Ks. Biskup odjechał z parafii aby pełnić obowiązki poza granicami diecezji. Powrócił na kontynuację pasterskiej wizytacji w niedzielę 14 kwietnia. Ksiądz Biskup przemawiał na każdej mszy świętej do licznie zgromadzonych wiernych, a o godz. 10:00 odprawił Najświętszą Ofiarę w intencji górników i całej wspólnoty parafialnej.

W poniedziałek rozpoczął się kolejny dzień wizytacji kanonicznej. O godzinie 8:00 Ks. Biskup złożył wizytę w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF, gdzie spotkał się z dziećmi i młodzieżą oraz pracownikamiszkoły. Po powrocie do parafii Ks. Biskup o godz. 10:00 przewodniczył mszy świętej sprawowanej w intencji chorych, starszych i osób samotnych. Po mszy świętej udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W poniedziałek 15 kwietnia w samo południe, Ks. Biskup pojechał na wizytę do KWB Adamów . Tam dostojnego gościa powitał dyrektor naczelny mgr inż. Zdzisław Czapla i dyrektor techniczny Józef Andrzejewski.

Następnie obejrzał pracę górników, zwiedzając montowaną zwałowarkę KWK oraz warsztaty remontowe na Bogdałowie i zbiornik wodny. Obejrzał także ziemię przywróconą do użytecznościrolnej po wydobyciu węgla brunatnego, następnie w gronie osób towarzyszących zjechał na pokład węgla brunatnego. Po powrocie do biura dyrektora technicznego odbyło się spotkanie w gronie inżynierów, a na przełomie zmian, czyli ok. godz. 13.40 spotkał się z przedstawicielami załogi KWB Adamów . Tam po powitaniu przez dyrektora Ks. Biskup wygłosił Słowo Boże do pracowników oraz odmówiono wspólnie modlitwę Ojcze Nasz , po czym udzielił pasterskiego błogosławieństwa i udał się do świetlicy klubu Barbórka na podsumowanie wizyty dostojnego gościa.

Po powrocie do parafii Ks. Biskup spotkał się z grupami duszpasterskimi takimi jak: Ruch Światło Życie , Kościół Domowy, Akcja Katolicka, Odnowa w Duchu Świętym, Kółka Żywej Róży, Różaniec Fatimski. O godz. 17:00 rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której parafialna młodzież przyjęła z rąk Biskupa Romana sakrament bierzmowania.

Wtorek, 16 kwietnia również rozpoczął się od wizyty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego, gdzie spotkał się z grupą klas starszych a następnie z grupą klas młodszych w specjalnej sali katechetycznej, którą to poświęcił. Po spotkaniu z młodzieżą Ks. Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym. O godzinie 17:00 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana sprawowana w intencji dostojnego gościa, której przewodniczył miejscowy proboszcz parafii ks. mgr Mirosław Frankowski. Po udzieleniu błogosławieństwa Pasterz w otoczeniu kapłanów, na czele z ks. wicedziekanem, udał się do samochodu, gdzie przy bramie kościelnej dostojnego Pasterza pożegnała orkiestra kopalniana.

W lipcu 1996 r. parafia przeżywała nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Rekolekcje związane z nawiedzeniem tej figury prowadzili ojcowie Dominikanie. W uroczystościach brały udział całe rzesze wiernych z parafii św. Barbary oraz z okolicznych parafii. W uroczystej procesji przeprowadzenie figury Matki Boskiej Fatimskiej do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa towarzyszyli ks. bp ordynariusz Bronisław Dembowski oraz bp pomocniczy Roman Andrzejewski, kapłani z dekanatu turkowskiego i sąsiednich parafii oraz ok. 25000 wiernych. Podczas prac przy budowie kościoła tego roku zamontowano łuki nad nawą główną od strony głównego wejścia i przykryto je płytą filigranową. W miesiącu wrześniu 1996 r. ks. bp Bronisław Dembowski dokonał wmurowania kamienia węgielnego w budowanym kościele, przywiezionego przez Jego Ekscelencję z Góry Synaj.

Tegoż roku tak samo jak w ubiegłych rekolekcje adwentowe przeprowadzili ojcowie Dominikanie. W ciągu dalszych prac remontowych w kościele zabezpieczono otwory okienne folią a całość budynku przedzielono podwójną folią aby zimą można było w jednej z części sprawować liturgię.

W 1997 r. wykonano betonowanie łuków nad nawą główną w drugiej części kościoła były to bardzo skomplikowane prace i wymagały użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. W pracach tych pomagał dźwig z KWB Adamów . Łuki po zamontowaniu zostały przykryte płytą filigranową. Tradycją już stały się rekolekcje głoszone w adwencie przez Dominikanów, zatem i w tym roku zostały one przez nich wygłoszone.

W 1998 r. przeprowadzono dalsze prace przy budowie murów kościoła. Przed pierwszą niedzielą adwentu dokonano demontażu ściany działowej z folii i kościół został odsłonięty na całej swej długości. Rekolekcje znowu zostały zarówno w Wielkim Poście jak i w adwencie wygłoszone przez dominikanów.

W 1999 r. prace budowlane skupiły się na budowie kaplicy bocznej od strony zachodniej. Wzniesiono mury,pokryto je dachem, zamontowano okna. W ołtarzu kaplicy zawieszono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W końcu listopada zamontowano ścianę oddzielającą kościół główny od kaplicy MB Częstochowskiej. Tradycyjnie rekolekcje wygłoszone były przez Dominikanów.

W 2000 r. rozpoczęto betonowanie ścian świetlika nad nawą główną. Przed ich wykonaniem zdemontowano tymczasowy dach nad nawą główną i założono właściwy dach na świetliku. Następnie zamontowano okna świetlika ze szkłem witrażowym stylizujący łuk tęczy, który symbolizuje przymierze Boga z ludźmi. Tegoż roku na święto patronki świątyni zamontowano nastawę ołtarzową. W nastawie główny obraz przedstawia św. Barbarę z atrybutami świętości i męczeństwa, zaś w skrzydłach bocznych umieszczono obrazy przedstawiające sceny z życia świętej.

W 2001 r. pokryto dachówką z blachy miedzianej dach świetlika oraz wykonano konstrukcję wieży. Całość wieży została pokryta blachą miedzianą i zamontowana na kościele. Przy montażu użyto ciężkiego dźwigu udostępnionego dzięki życzliwości KWB Adamów . Następnie przeprowadzono montaż sufitu w świetliku oraz jego gipsowanie. Z racji parafialnego odpustu zawieszono żyrandol w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.


W czerwcu wspólnota parafialna przeżywała nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie. W czasie nawiedzenia większość parafian przystąpiła do sakramentu pokuty i komunii świętej. Rekolekcje w czasie nawiedzenia a także te w czasie adwentu przeprowadzili ojcowie Dominikanie. Tegoż roku na uroczystość Bożego Narodzenia z trzech pól świetlika zdjęto osłony montażowe.

W 2002 r. prowadzone były dalsze prace przy świetliku. Dokończono gipsowanie i malowanie świetlika oraz zdjęto konstrukcję montażową na całej długości kościoła. 14 kwietnia tegoż roku miała miejsce kolejna wizytacja kanoniczna. Wizytację przeprowadził bp ordynariusz diecezji włocławskiej J.E. Bronisław Dembowski. Rekolekcje wielkopostne tym razem przeprowadzili ojcowie ze zgromadzenia Klaretynów, podczas których większość wiernych skorzystała z sakramentu pojednania i komunii świętej.

W 2003r. rozpoczęto tynkowanie i gipsowanie wnętrza oraz malowanie na biało.

W miesiącach maj- czerwiec 2005 projektowano posadzkę i ogrzewanie wraz z wentylacją. Komisja diecezjalna zatwierdziła zaprezentowane projekty.

We wrześniu 2005r. wykonano system ogrzewania i wietrzenia kościoła, a w październiku i listopadzie wykonano posadzkę granitową w prezbiterium oraz posadzkę między kaplicą chrzcielną a kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. W 2006r. wykonano posadzkę granitową na całej powierzchni kościoła.

W kwietniu 2007r. komisja diecezjalna do wystroju wnętrza zatwierdziła projekt ławek dębowych. Od czerwca do listopada trwały prace wykonawcze ławek i ustawianie ich w kościele.

Od września do listopada 2008r. dokonano odwodnienia terenu z wód deszczowych, wykonano projekt schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, który został zatwierdzony przez komisję. W październiku przeniesiono obraz św. Barbary wraz ze scenami z jej życia do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Po przeniesieniu przystąpiono do realizacji projektu mozaiki w absydzie przedstawiającej Chrystusa Pantokratora oraz św. Barbarę.

W marcu 2009r. przystąpiono do realizacji II etapu mozaiki. Wykonano 6 postaci związanych z naszą diecezją- św. Faustyna, św. Urszula, św. Jadwiga, św. Wojciech, bł. Bogumił i bł. Michał Kozal. Natomiast od marca do kwietnia dokonano renowacji starych ławek z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

23 maja 2009r. miał miejsce uroczysty obrzęd dedykacji kościoła i ołtarza w parafii św. Barbary w Turku.

Przygotował: ks. Szymon Jastrzębski
Czytany 19463 razy Ostatnio zmieniany sobota, 03 maj 2014 17:54
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Barbary w Turku

Skwer Jana Pawła II 1
62-700 Turek
wielkopolskie - Polska

Telefon: 571-417-651
(czynny w godzinach kancelaryjnych)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO PARAFIALNE
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 1 w Turku
Konto: 22 1090 1229 0000 0000 2201 3452